Aleyna Tours

REGULAMIN DOTYCZĄCY OCHRONY PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy bodrum-wycieczki.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Ewa Metlęgiewicz prowadząca działalność nierejestrowana (na podst. art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646)) nr PESEL: 84042902243, seria i nr dowodu osobistego: AZJ217170, adres zameldowania: ul. Dąbrowskiego 15/6, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. bodrumwycieczki.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

  § 2. Jak zbieramy dane?
 1. Sklep zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących zamówień w Sklepie (zwani dalej łącznie Klienci).
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku złożenia zamówienia Klienta w Sklepie
 3. W przypadku dokonywania zamówienia w Sklepie, Klient samodzielnie podaje następujące dane:
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Dane paszportu lub dowodu osobistego Płatnika oraz Uczestników wycieczki
 1. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

  § 3.  Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1. W przypadku wizyta Klienta w Sklepie i przy jednorazowym zamówieniu, dane Klientów, wykorzystywane są w celu: zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich obsługi. Rozwiązywania problemów technicznych; obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Podmiotom tj.:
 • Organizatorom, Współorganizatorom oraz Podwykonawcom wycieczek
 • Firmom zapewniającym obsługę płatności
 • Obsłudze technicznej serwisu
 • Serwisom dostarczającym oprogramowanie używane w systemie Sklepu oraz przy obsłudze Zamówień
 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system hotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności: ePłatności (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie 34-120 przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, działająca w charakterze instytucji płatniczej – licencja nr MIP10/2018 – nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego) oraz HotPay B2B (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie 34-120 przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000873149, NIP: 5512647167, REGON: 387677754, działająca w charakterze instytucji płatniczej – licencja nr MIP99/2021 – nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego).
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 3. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bodrum-wycieczki.pl którym jest:
 • monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności w Sklepie;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  7. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

  § 3.  Dostęp do danych
 1. Dane Klientów mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
 2. Bodrum-wycieczki.pl zapewnia Klientom, dostęp na żądanie do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy skontaktować się z obsługą sklepu za pośrednictwem adresu sklep@bodrum-wycieczki.pl. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, składany poprzez formularz zgłoszeniowy. Bodrum-wycieczki.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Bodrum-wycieczki.pl roszczeń od danego Klienta.

  § 4. Jakie masz uprawnienia wobec Bodrum-wycieczki.pl w zakresie przetwarzanych danych?

1, Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Bodrum-wycieczki.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny
 • w odniesieniu do sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 1. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

  § 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

2. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

3. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres. w którym Bodrum-wycieczki.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 6. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  § 7. Zabezpieczenia
 1. Bodrum-wycieczki.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Bodrum-wycieczki.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w Bodrum-wycieczki.pl są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin) na stronie www.bodrum-wycieczki.pl/regulamin-2.
 4. Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.