Aleyna Tours

Regulamin sklepu on-line www.bodrum-wycieczki.pl

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.bodrum-wycieczki.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów Usług dostępnych w Sklepie.
 2. Organizator, Sprzedawca – Ewa Metlęgiewicz prowadząca działalność nierejestrowana (na podst. art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646)) nr PESEL: 84042902243, seria i nr dowodu osobistego: AZJ217170, adres zameldowania: ul. Dąbrowskiego 15/6, 66-400 Gorzów Wlkp., obsługująca płatności internetowe.
 3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.
 8. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Płatnik – osoba opłacająca zamówienie na stronie Sklepu
 12. Pasażer – osoba wskazana w formularzu zamówieniu jako uczestnik wycieczki zarezerwowanej za pośrednictwem Sklepu
 13. Biletimienny bilet z nazwą wycieczki turystycznej, upoważniający do skorzystania z opisanej w nim wycieczki.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Organizatorem.

  § 2. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy www.bodrum-wycieczki.pl dostępny pod adresem internetowym www.bodrum-wycieczki.pl oferuje produkty wirtualne będące biletami uprawniającymi do udziału w wycieczkach jednodniowych na terenie Turcji oraz Grecji.
 2. Formą płatności w Sklepie jest płatność online – przedpłata online przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297, będący pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (Krajowa Instytucja Płatnicza numer IP10/2013).
 3. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są euro (EUR).
 4. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 5. Dostarczenie Biletów odbywa się poprzez Internet.

  § 3. Zawarcie umowy sprzedaży.
 1. Adres Siedziby Sprzedawcy to Beyoğlu Caddesi 1/B, Bodrum 48400 Turgutreis.
 2. Dane kontaktowe sprzedawcy:
  a) numer tel.: +90 546 618 77 49
  b) numer tel. Whatsapp: +90 546 618 77 49
  c) numer tel. Viber: +90 546 618 77 49
  d) adres e-mail służący do obsługi dot. zamówień: rezerwacje@bodrum-wycieczki.pl
  e) adres e-mail służący do obsługi nie dot. zamówień: aleynatours01@gmail.com

  § 4. Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu – www.bodrum-wycieczki.pl – a następnie wybrać Produkt postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 1. W jednym zamówieniu należy zarezerwować jedną, wybraną wycieczkę we wskazanym terminie. W przypadku chęci zarezerwowania większej ilości wycieczek (w innym terminie lub innego rodzaju) należy dokonać oddzielnego zamówienia. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  a) wybranie produktu, podanie liczby pasażerów oraz daty rezerwacji
  b) dodania Produktu do koszyka,
  c) wypełnienia formularza zamówienia danymi (imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail Kupującego, telefonu kontaktowego podanie adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego używanego podczas pobytu w Turcji)
  d) podanie daty planowanego przyjazdu do Turcji oraz wyjazdu z Turcji
  e) podanie imienia i nazwiska i daty urodzenia każdego z pasażerów Pasażerów (dotyczy każdego zamówienia)
  f) wybranie Hotelu wraz z godziną odbioru na wycieczkę
  g) podanie numeru paszportu (lub dowodu osobistego), daty wydania paszportu (lub dowodu osobistego), daty ważności paszportu (lub dowodu osobistego).
  h) wybór formy płatności,
  i) akceptacja regulaminu Sklepu oraz Warunków uczestnictwa w wycieczkach
  j) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.
 2. Podanie danych paszportu lub dowodu osobistego jest obowiązkowe w wybranych wycieczkach, wskazanych przez system Sklepu w formularzu zamówień
 3. Podczas podawania danych paszportu lub dowodu osobistego, należy podawać numer, datę wydania i datę ważności jednego, wybranego dokumentu – paszportu lub dowodu osobistego.
 4. W przypadku niektórych produktów, Sklep umożliwia Klientowi dokonanie wpłaty stanowiącej zaliczkę (50% pełnej kwoty wycieczki). Jeśli podczas Rezerwacji w Sklepie Klient wpłaca zaliczkę zamiast pełnej kwoty – pozostałą część ceny dopłaca gotówką przedstawicielowi Organizatora, na miejscu, w dniu wycieczki, przed jej rozpoczęciem.
 5. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia.
 6. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za Zamówienie przez Kupującego.
 7. Po założeniu rezerwacji należy sprawdzić czy wszystkie dane są prawidłowe. Jeżeli występują błędy, bezzwłocznie należy skontaktować się ze Sprzedawcą;
 8. Warunkiem udania się na wycieczkę jest okazanie rezerwacji online, zdjęcia rezerwacji lub biletu, w przypadku dzieci należy zabrać również paszport lub jego kopię oraz stawienie się w miejscu odbioru wybranym w formularzu zamówienia;
 9. Transport na wycieczkę, w zależności od liczby Uczestników odbywać się będzie autokarem, midi lub mini busem;
 10. Godzina zbiórki może ulec zmianie. O zmianie powiadamia Przedstawiciel organizatora telefonicznie lub przez wiadomość tekstową na wcześniej wskazany numer telefonu;
 11. Miejscem zbiórki jest brama wjazdowa do hotelu wskazanego w formularzu zamówienia;
 12. W przypadku niestawienia się przez Uczestnika/ów o wyznaczonej godzinie i miejscu zbiórki, autokar ma prawo odjechać. W takim przypadku Sprzedawca nie zwraca wpłaconych przez Płatnika pieniędzy;
 13. Podczas wycieczki Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania zasad oraz komunikatów wydawanych przez przewodnika, pilota, kierowcę. Jeżeli w trakcie wycieczki Uczestnik/cy nie stawi/ą się o określonej godzinie i wyznaczonym miejscu zbiórki, pilot, przewodnik czy kierowca z resztą Uczestników ma prawo opuścić miejsce oczekiwania, by realizować dalszą część programu;
 14. Program wycieczki, godziny wyjazdu czy powrotu mogą ulec zmianie.
 15. W przypadku działań sił wyższych (m.in. warunki atmosferyczne, ) wycieczka może zostać odwołana lub przerwana.
 16. W przypadku awarii autobusu, Przedstawiciel Organizatora stara się usunąć usterkę lub zapewnić transport zastępczy w najkrótszym możliwym czasie;
 17. Za opóźnienia w realizacji programu wynikającym m.in. ze złych warunkow atmosferycznych, sytuacji na drogach, awariach nie przysługuje zwrot kosztów;
 18. Biuro nie bierze odpowiedzialności za zakupy dokonane przez Uczestników w trakcie wycieczki oraz za rzeczy zagubione czy pozostawione w autokarze, a także za rzeczy, ktore zostały zniszczone lub uszkodzone podczas trwania wycieczki;
 19. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z wycieczki z pełnym zwrotem kosztów na 48 godzin, przed godziną zbiórki lub w przypadku okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego (wyjątkiem jest wycieczka do Istanbułu, gdzie w przypadku rezygnacji zwracane jest 40 euro

  § 5. Postępowanie reklamacyjne i prawo odstąpienia od umowy
 1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa w wycieczkach.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 4. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia przez Konsumenta w posiadanie Produktu.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem w formie e-maila na adres rezerwacje@bodrum-wycieczki.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy. Konsument może wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy zawierające co najmniej:
  a) dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta,
  b) nazwę lub symbol zwracanego Towaru,
  c) datę otrzymania Towaru przez Konsumenta,
  d) numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 8. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

  § 6. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku zamówienia Produktu, Konsument, który pobierze Bilet przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  § 7. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.
 1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, udzielonej przez Sprzedawcę w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną. Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię i nazwisko Konsumenta, adres, kod pocztowy,
  b) nazwę zakupionego Produktu,
  c) uzasadnienie reklamacji,
  d) datę ujawnienia się wady Produktu,
  e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

  § 8. Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie bodrum-wycieczki.pl/polityka-prywatnosci
 3. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych ze składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie, kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

  § 9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.
 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  a) aktualny system antywirusowy,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

  § 10. Autorskie prawa majątkowe
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 2. Kupno Produktu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Klient), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 600 zł.

  § 11. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca spełnienia świadczenia na rzecz Konsumenta.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt lub Towar Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Zasady skorzystania z Promocji WCZEŚNIEJ TANIEJ 2024:

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się klienta z treścią niniejszego regulaminu, regulaminu sklepu „Regulamin sklepu on-line www.bodrum-wycieczki.pl” i ich akceptacją.

 1. Promocja Aleyna Tours „Wcześniej Taniej” dotyczy wszystkich rezerwacji dokonanych między 20.01.2024 a 31.03.2024.
 2. Rezerwacji wycieczek można dokonać przez stronę www.bodrum-wycieczki.pl, email, telefon, WhatsApp.
 3. Rezerwację uznaje się za dokonaną w momencie uiszczenia 25% zaliczki lub całości kwoty (płatność online poprzez www, lub na wskazane konto w PLN lub Euro).
 4. Rezerwację uznaje się za pełną, gdy klient poda obowiązkowe pełne dane: imiona i nazwiska uczestników, pełną nazwę hotelu oraz miejscowość, numer telefonu komórkowego (który będzie aktywny w Turcji) oraz w przypadku dzieci ich daty urodzenia.
 5. W ramach Promocji klienci otrzymują pakiet: „Gwarancja Niezmienności Ceny” i „Gwarancja Najniższej Ceny”.
 6. „Gwarancja Niezmienności Ceny” daje klientowi pewność, że wartość rezerwacji dokonanej przez klienta zostanie utrzymana i nie zmieni się do realizacji wycieczki.
 7. „Gwarancja Najniższej Ceny” daje klientowi pewność, że w przypadku obniżenia ceny takiej samej wycieczki jak zarezerwowana, wartość dokonanej rezerwacji zostanie obniżona zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Spośród wszystkich klientów, którzy dokonają pełnej rezerwacji wycieczki z polskim przewodnikiem w ramach niniejszej Promocji, wylosujemy nagrodę. Nagrodą jest wycieczka dostępna w naszej ofercie – „Rejs po zatokach”. Z rejsu po zatokach będą mogły skorzystać uczestnicy zarezerwowanej wycieczk